Μετά από αναμονή ενός έτους, δημοσιεύτηκε χθες 10/8/2022 στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση, που ορίζει τις λεπτομέρειες για την υποβολή αιτήσεων για τα φωτοβολταϊκά πάρκα έως 400 kW στις τέσσερις πρώην κορεσμένες περιοχές, Πελοπόννησο, Κρήτη, Εύβοια, και Κυκλάδες.
Στην υπουργική απόφαση ορίζονται:

 • η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης
 • η ημερομηνία θέσης σε λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος για την υποβολή των αιτήσεων
 • το υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής που συνυποβάλλεται με την αίτηση

Η συνολική ισχύς που διατίθεται ανά κορεσμένο δίκτυο είναι

 • 86 MW στην Πελοπόννησο,
 • 45 MW στις Κυκλάδες (από τα οποία 15 MW για net metering),
 • 40 MW στην Εύβοια και
 • 180 MW Μεγαβάτ στην Κρήτη (εκ των οποίων 40 MW για net metering και τα 30 MW για Ενεργειακές Κοινότητες ΟΤΑ ή με περισσότερα από 60 μέλη).

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής του στη διοίκηση ή ως μέτοχος, εταίρος ή μέλος νομικού προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής, δύναται να υποβάλλει μόνον μία μόνο αίτηση για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος μέχρι τετρακόσια (400) κιλοβάτ (kW) για κάθε ένα κορεσμένο δίκτυο

Πληροφοριακό Σύστημα

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν σε πληροφοριακό σύστημα που θα ετοιμάσει ο ΔΕΔΔΗΕ εντός 30 ημερών (δηλαδή έως 10/9/2022), ενώ η έναρξη υποβολής των αιτήσεων θα είναι από είκοσι (20) ημέρες και έως σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ για την ετοιμότητα του πληροφοριακού συστήματος.

Η είσοδος στο πληροφοριακό σύστημα θα γίνει με τους κωδικούς taxisnet του ενδιαφερομένου. Η διαθέσιμη ισχύς θα διατεθεί με βάση την σειρά υποβολής της αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα. Θα γίνονται αποδεκτές αιτήσεις μέχρι την κάλυψη του 200% των ορίων που ορίζονται σε κάθε κορεσμένο δίκτυο

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή Πρόσφατο Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης και Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό σε περίπτωση νομικού προσώπου
 • Περιβαλλοντική αδειοδότηση η οποία κατά περίπτωση είναι είτε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) , είτε υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) , είτε Βεβαίωση απαλλαγής από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τα έργα που απαλλάσσονται από αυτή
 • Αντίγραφο Εγγυητικής Επιστολής
 • Έγγραφο σχετικά με τον αν το γήπεδο εγκατάσταση αποτελεί ή όχι Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας.
 • Αποδεικτικά τεκμηρίωσης της νόμιμης χρήσης του γηπέδου εγκατάστασης, στα οποία περιλαμβάνεται και Βεβαίωση Τεκμηρίωσης της νόμιμης χρήσης του γηπέδου εγκατάστασης από δικηγόρο της επιλογής του αιτούντα
 • Ηλεκτρονική μορφή του αρχείου αποτύπωσης της θέσης εγκατάστασης
 • Τεχνική Περιγραφή του σταθμού
 • Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος/αιτούσας/νόμιμου εκπροσώπου, με την οποία να βεβαιώνεται η πλήρωση ή μη του κριτηρίου των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 της παρούσας, καθώς και ότι τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή.

Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης από το πληροφοριακό σύστημα εκδίδεται Βεβαίωση Υποβολής Αίτησης στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντα, η ημερομηνία και η ώρα αποδοχής της αίτησης

Αντίγραφο της εγγυητικής επιστολής υποβάλλεται ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της αίτησης και η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή προσκομίζεται σε φυσικό αντίγραφο ή αποστέλλεται με αποδεικτικό παραλαβής εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης στον Διαχειριστή του Δικτύου.
Η διάρκεια ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής θα πρέπει να είναι κατ` ελάχιστον διετής, και θα πρέπει υποχρεωτικά να ανανεώνεται προ της λήξεως της, μέχρι την ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού ή την υποβολή της Δήλωσης Ετοιμότητας

Διαδικασία εξέτασης άιτησης

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα ολοκληρώσει σε 30 μέρες τον έλεγχο της αίτησης και θα ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο για την πληρότητα ή την απόρριψη της αίτησής του. Στη συνέχεια σε 90 μέρες από την Βεβαίωση Υποβολής Αίτησης ο ΔΕΔΔΗΕ θα χορηγήσει οριστική προσφοράς σύνδεσης στον ενδιαφερόμενο ή θα γνωστοποιήσει την αδυναμία σύνδεσης του εν λόγω σταθμού.

Ο ενδιαφερόμενος θα έχει στη συνέχεια 2 μήνες να αποδεχτεί την αίτηση.
Κατόπιν πρέπει εντός δώδεκα (12) μηνών από τη χορήγηση της οριστικής προσφοράς σύνδεσης οφείλουν να υλοποιήσουν τον σταθμό και να υποβάλλουν Δήλωση Ετοιμότητας του σταθμού ή Αίτηση Ενεργοποίησης αυτού.

Δείτε την σχετική υπουργική απόφαση εδώ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο