Το διπλάσιο του ποσού που καταβάλουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή  ελεύθεροι επαγγελματίες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα!

Τα παραπάνω ορίζονται σε απόφαση 139818 ΕΞ 2022 του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 5083 Β’/28/9/2022)

Φορο-bonus – Πώς θα λειτουργεί

Η μικρομεσαία επιχείρηση ή ο ελεύθερος επαγγελματίας εγκαθιστά στην έδρα του ένα φωτοβολταϊκό για να περιορίσει το ενεργειακό κόστος. Η φορολογική νομοθεσία του επιτρέπει να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά του όχι μόνο το κόστος της επένδυσης αλλά και άλλα τόσα χρήματα.

Έτσι, αν η δαπάνη είναι 10.000 ευρώ, θα εκπέσει 20.000 ευρώ και θα εξασφαλίσει έκπτωση φόρου 4.400 ευρώ για όσους φορολογούνται με τον οριζόντιο συντελεστή του 22%.

Πέρα από τα φωτοβολταϊκά, υπάρχουν πολλές ακόμη «πράσινες» επενδύσεις που επιδοτούνται έμμεσα με τον συγκεκριμένο τρόπο. Ουσιαστικά, επιδοτούνται τιμολόγια που θα κοπούν από επιχειρήσεις με συγκεκριμένους κωδικούς δραστηριότητας. Θα υποβάλλονται κάποια ξεχωριστά έντυπα μαζί με τη φορολογική δήλωση -το πρόγραμμα θα τρέξει για την περίοδο 2023-2025- και το όφελος θα αποτυπώνεται στην εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης.

Δικαιούχοι της προσαυξημένης έκπτωσης είναι:

α) φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και

β) νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, εφόσον χαρακτηρίζονται ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις  (εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσας οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και  της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων)

Οι δαπάνες που θα αναγνωριστούν θα πρέπει ουσιαστικά να εντάσσονται στους ακόλουθους τομείς:

  • Προστασία και διαχείριση δασικού περιβάλλοντος, εξυγίανση και καθαρισμός εδάφους, υδάτων, θαλάσσιων περιοχών, αέρα και έλεγχο ρύπανσης με σκοπό την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή την πρόωρη εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της εκπόνησης σχετικών μελετών.
  • Δράσεις Βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας (παραγόμενη και καταναλισκόμενη), πράσινης μετάβασης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της εκπόνησης σχετικών μελετών.
  • Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία και έρευνα στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού.

Η προσαυξημένη έκπτωση επί των υπόψη δαπανών που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση, διενεργείται εξωλογιστικά με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου, στα έτη πραγματοποίησης των εν λόγω δαπανών. Ως έτος πραγματοποίησης των δαπανών αυτών νοείται το έτος που αυτές αφορούν. Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση του ποσοστού της προσαυξημένης έκπτωσης προκύψουν ζημίες, αυτές μεταφέρονται

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

02401007 Υπηρεσίες πυροπροστασίας δάσους

26114101 Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων

28112400 Κατασκευή ανεμογεννητριών

39001100 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού εδάφους και υπόγειων υδάτων

39001200 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού επιφανειακών υδάτων

39001201 Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών

39001300 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού αέρα

39002000 Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης και εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης

39002100 Υπηρεσίες εξυγίανσης, περιορισμού της ρύπανσης, ελέγχου και παρακολούθησης εργοτάξιου και άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης εργοτάξιου

39002101 Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων

39002102 Υπηρεσίες ελέγχου βιομηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος

39002300 Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης

43221101 Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών)

46691551 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική

46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων

47545441 Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων

70221503 Υπηρεσίες δασολογικών μελετών (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών, χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων)

Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών

71121302 κλπ)

71121907 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση

72191500 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωεπιστήμες και στις επιστήμες περιβάλλοντος

72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας

72194002 Υπηρεσίες έρευνας στη δασοκομία

74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών

72110000 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία

72111000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές

72111100 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία της υγείας

72111200 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην περιβαλλοντική και βιομηχανική βιοτεχνολογία

72111300 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη γεωργική βιοτεχνολογία

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο