Φωτοβολταϊκά

Αυτοπαραγωγής

Αυτοπαραγωγή – Αυτοκατανάλωση Ενέργειας

Με ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής ή αυτοκατανάλωσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλιακή ενέργεια που απολαμβάνουμε όλο το χρόνο, για να παράξετε την δική σας ηλεκτρική ενέργεια, να την χρησιμοποιήσετε, να τη αποθηκεύσετε, να την πωλήσετε κι εν τέλει ελαχιστοποιήσετε το λογαριασμό ρεύματος! Με τον τρόπο αυτό γίνεστε αυτοπαραγωγός, με την έννοια του ότι θα παράγετε την ηλεκτρική ενέργεια που θα καταναλώνετε ή αυτοκαταναλωτής, με την έννοια του ότι θα καταναλώνετετην ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγετε.

Οι δυνατότητες που δίνονται για αυτοπαραγωγή / αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ενός σταθμού Αναγνώσιμων Πηγών Ενέργειας (φωτοβολταϊκών και όχι μόνο), είναι πολλές και ποικίλουν, ανάλογα με τις ανάγκες, τις συνθήκες και το είδος του καταναλωτή.

 • Η πρώτη επιλογή είναι ο συμψηφισμός μεταξύ παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας (γνωστός με τον όρο ενεργειακός συμψηφισμός ή Net-Metering), όπου επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει εξολοκλήρου  τις καταναλώσεις  του σε ηλεκτρική ενέργεια ή μέρος αυτών, ενώ παράλληλα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας..
 • Η δεύτερη επιλογή είναι o ταυτοχρονισμένος ενεργειακός συμψηφισμός, δηλαδή η αυτοπαραγωγή σε πραγματικό χρόνο, με πώληση της πλεονάζουσας ενέργειας (γνωστός με τον όρο Net-Billing), όπου δίνεται η δυνατότητα σε αυτοπαραγωγούς ή αυτοκαταναλωτές, είναι να εγκαταστήσουν ένα φωτοβολταϊκό σύστημα για ταυτοχρονισμένη χρήση της παραγόμενης ενέργειας στην κατανάλωση στις εγκαταστάσεις τους, ενώ το πλεόνασμα  ενέργειας μπορούν είτε να το αποθηκεύουν για μελλοντική χρήση, είτε να το πωλούν. Η πώληση της πλεονάζουσας ενέργειας γίνεται μέσω συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και συμβάσεων εμπορίας, χωρίς διαμεσολάβηση. Το net-billing μπορεί να είναι και εικονικό (virtual net- billing), όπου ο σταθμός παραγωγής είναι σε διαφορετικό σημείο σε σχέση με την κατανάλωση
 • Μια τρίτη επιλογή για καταναλωτές που βρίσκονται στο ίδιο κτήριο, είναι να εγκαταστήσουν από κοινού ένα σύστημα ενεργειακού συμψηφισμού (Net-Metering) και να μοιράζονται, μέσα από μια απλή μεταξύ τους συμφωνία, την παραγόμενη ενέργεια, συμψηφίζοντας της με τις καταναλώσεις τους.

Όλες οι παραπάνω επιλογές μπορεί να συνδυάζονται και με συστήματα αποθήκευσης (μπαταρίες).

Πέρα των ανωτέρω,οι καταναλωτές, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν, μπορούν να συμμετέχουν σε συλλογικά σχήματα είτε εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net-metering) είτε εικονικού ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού (virtual net-billing). Συγκεκριμένα:

 • Φυσικά πρόσωπα μπορούν να συμμετέχουν σχήματα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net-metering)  ως μέλη Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών ή Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας ή Ενεργειακής Κοινότητας του ν. 4513/2018
 • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) μπορούν να εγκαθιστούν φωτοβολταϊκούς σταθμούς εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net-metering) ισχύος ίση με το εκατό τοις εκατό (100%) του αθροίσματος της συμφωνημένης ισχύος των προς συμψηφισμό παροχών κατανάλωσης, για δημοτικές επιχειρήσεις κοινωφελούς σκοπού
 • Αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 (Α΄ 151) για εγκαταστάσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 και αγροτικών χρήσεων μπορούν να εγκαθιστούν φωτοβολταϊκούς σταθμούς εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net-metering) ισχύος έως 100 kW.
 • Επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν σχήματα εικονικού ταυτοχρονισμένου ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net-billing)  ως μέλη Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών ή Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας ή Ενεργειακής Κοινότητας του ν. 4513/2018.

Η Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας (Κ.Α.Ε.) είναι αστικός συνεταιρισμός. Μέλη Κ.Α.Ε. είναι φυσικά πρόσωπα, Ο.Τ.Α, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και αγροτικοί συνεταιρισμοί. Ο ελάχιστος αριθμός μελών της Κ.Α.Ε. είναι 30 ή 15 μέλη, σε περίπτωση που συμμετέχουν 15 τουλάχιστον Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Η Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών (Ε.Κ.Π.) είναι αστικός συνεταιρισμός. Μέλη Ε.Κ.Π. είναι φυσικά πρόσωπα, Ο.Τ.Α, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και επιχειρήσεις. Ο ελάχιστος αριθμός μελών της Ε.Κ.Π. είναι 30 ή 15 μέλη, σε περίπτωση που συμμετέχουν 15 τουλάχιστον νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή 3 μέλη αν συμμετέχει 1 Ο.Τ.Α. και τα άλλα 2 μέλη είναι είτε Ο.Τ.Α. είτε επιχειρήσεις.

 

Τόσο οι Κ.Α.Ε., όσο και οι  Ε.Κ.Π. μπορούν να εγκαθιστούν φωτοβολταϊκούς σταθμούς εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού που περιλαμβάνουν και συστήματα αποθήκευσης, για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των μελών τους που είναι οικιακοί καταναλωτές και των καταναλωτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Επιγραμματικά και ανάλογα με την κατηγορία του καταναλωτή υπάρχουν οι εξής δυνατότητες:

Οικιακοί Καταναλωτές

 • Ενεργειακός συμψηφισμός (net-metering) : ΝΑΙ με όριο τα 10.8 kW
 • Εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός (virtual net-metering) :Μόνο σαν μέλη Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας, Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών ή Ενεργειακής Κοινότητας του ν. 4513/2018
 • Αυτοκαναλωτές σπό κοινού: ΝΑΙ με όριο τα 10.8 kW ανά παροχή
 • Ταυτοχρονισμένος ενεργειακός συμψηφισμός και πώληση της πλεονάζουσας ενέργειας (net-billing) :ΝΑΙ. Αναμένεται ειδικό πρόγραμμα από το ΥΠΕΝ
 • Εικονικός ταυτοχρονισμένος ενεργειακός συμψηφισμός και πώληση της πλεονάζουσας ενέργειας (virtual net-billing) : ΝΑΙ

Εμπορικοί Καταναλωτές – Επιχειρησεις

 • Ενεργειακός συμψηφισμός (net-metering) : ΝΑΙ με όριο τα 100 kW
 • Εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός (virtual net-metering) : ΟΧΙ
 • Αυτοκαναλωτές σπό κοινού: ΝΑΙ με όριο τα 100 kW ανά παροχή
 • Ταυτοχρονισμένος ενεργειακός συμψηφισμός και πώληση της πλεονάζουσας ενέργειας (net-billing) :ΝΑΙ. 
 • Εικονικός ταυτοχρονισμένος ενεργειακός συμψηφισμός και πώληση της πλεονάζουσας ενέργειας (virtual net-billing) : ΝΑΙ

Αγρότες

 • Ενεργειακός συμψηφισμός (net-metering) : ΝΑΙ με όριο τα 100 kW
 • Εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός (virtual net-metering) : ΟΧΙ
 • Αυτοκαναλωτές σπό κοινού: ΝΑΙ με όριο τα 100 kW ανά παροχή
 • Ταυτοχρονισμένος ενεργειακός συμψηφισμός και πώληση της πλεονάζουσας ενέργειας (net-billing) :ΝΑΙ. 
 • Εικονικός ταυτοχρονισμένος ενεργειακός συμψηφισμός και πώληση της πλεονάζουσας ενέργειας (virtual net-billing) : ΝΑΙ

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 • Ενεργειακός συμψηφισμός (net-metering) : ΝΑΙ με όριο τα 100 kW
 • Εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός (virtual net-metering) : ΝΑΙ με όριο 100% αθροίσματος συμφωνημένης ισχύος
 • Αυτοκαναλωτές σπό κοινού: ΝΑΙ με όριο τα 100 kW ανά παροχή
 • Ταυτοχρονισμένος ενεργειακός συμψηφισμός και πώληση της πλεονάζουσας ενέργειας (net-billing) :ΝΑΙ. 
 • Εικονικός ταυτοχρονισμένος ενεργειακός συμψηφισμός και πώληση της πλεονάζουσας ενέργειας (virtual net-billing) : ΝΑΙ

 

20200622 115624 1
20210205 154706
20210602 115558
000009758868Small

Διαδικασία Σχεδιασμού, Αδειοδότησης και Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών

Είμαστε δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε σε όλα τα στάδια της εγκατάστασης, απο τη μελέτη ως τη συντήρηση.

Μελέτη & Σχεδιασμός Φωτοβολταϊκων

Μελετάμε και σχεδιάζουμε, τόσο τα τεχνικά στοιχεία του φωτοβολταϊκού συστήματος, όσο και την οικονομική σκοπιμότητα της επένδυσης σας

Χρηματοδότηση Επένδυσης Φωτοβολταϊκών

Σας βοηθάμε, συμβουλεύουμε και υποστηρίζουμε στην επιλογή της κατάλληλης χρηματοδότησης της επένδυσης σας, είτε μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, είτε μέσω δανειοδότησης.

Αδειοδότηση Για Φωτοβολταϊκά

Συντάσσουμε και υποστηρίζουμε όλη την διαδικασία προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Προμήθεια Εξοπλισμού Φωτοβολταϊκών

Η συνεργασία μας με τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους προμηθευτές μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για κάθε έργο τον κατάλληλο εξοπλισμό βάσει τεχνολογικών ιδιαιτεροτήτων, αξιοπιστίας, διαθεσιμότητας και τελικού κόστους.
Κάθε έργο είναι για εμάς ιδιαίτερο και απαιτεί όχι μόνο ιδιαίτερο σχεδιασμό, αλλά και επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού, που περιλαμβάνει: φωτοβολταϊκά πάνελ, αντιστροφείς, βάσεις στήριξης, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (καλωδιώσεις, αντικεραυνική προστασία, προστασία από υπερτάσεις κλπ).

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος

Η εξειδικευμένη και με πολυετή εμπειρία ομάδα της SolarWay, αναλαμβάνει την πλήρη εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος παραδίδοντας τον «με το κλειδί στο χέρι». Όλα τα έργα μας, παραδίδονται εμπρόθεσμα βάσει του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος. Κάθε έργο υλοποιείται ακολουθώντας μεθοδολογίες Διαχείρισης Έργου (Project Management) , ώστε να εξασφαλίσουμε την έγκαιρη και ποιοτικά άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Υποστήριξη και Συντήρηση Φωτοβολταϊκου

Η οργάνωση, η εμπειρία, ο εξοπλισμός και η στελέχωση του Τμήματος Συντηρήσεων, αποτελούν τα εχέγγυα για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού σας.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Επενδύστε στην ενέργεια του μέλλοντος.

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Κάλυψη ενεργειακών αναγκών εκτός δικτύου.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διατηρήστε ακμαία την επένδυση σας.