1. Τι  είναι το Net Metering;

 Ο συμψηφισμός  αυτός μεταξύ παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας (γνωστός με τον όρο Net-Metering) επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει εξολοκλήρου  τις καταναλώσεις  του σε ηλεκτρική ενέργεια ή μέρος αυτών, ενώ παράλληλα του δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιεί το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας.
Ο όρος “net” προκύπτει από το γεγονός ότι η χρέωση/πίστωση του καταναλωτή αφορά στη διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας σε ένα κύκλο καταμέτρησης – τιμολόγησης της καταναλισκόμενης ενέργειας. Αν υπάρχει περίσσεια ενέργειας, αυτή δεν χάνεται για τον καταναλωτή αλλά πιστώνεται λογιστικά για τρία οπότε και γίνεται η τελική εκκαθάριση.

Με το φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής – Net Metering, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλιακή ενέργεια που απολαμβάνουμε όλο το χρόνο, για να παράξετε την δική σας ηλεκτρική ενέργεια και να ελαχιστοποιήσετε το λογαριασμό ρεύματος! Με τον τρόπο αυτό γίνεστε αυτοπαραγωγός, με την έννοια του ότι θα παράγετε την ηλεκτρική ενέργεια που θα καταναλώνετε.

Η φιλοσοφία του Net Metering συνοψίζεται στα εξής:

 • Όλη η παραγόμενη ενέργεια του φωτοβολταϊκού συστήματος θα διοχετεύεται στην ζήτηση του χρήστη.
 • Όταν δεν επαρκεί η ενέργεια του φωτοβολταϊκού για την κάλυψη της ζήτησης, τότε θα αντλείται το υπόλοιπο της ενέργειας από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο
 • Όταν περισσεύει η ενέργεια του φωτοβολταϊκού, θα αποθηκεύεται «έμμεσα» στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο, ώστε να καταναλωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.
 • Η ενέργεια που αντλήθηκε από το δίκτυο θα συμψηφίζεται με την ενέργεια που αποθηκεύτηκε σε αυτό και θα χρεώνεστε μόνο με τη διαφορά.

2. Αν το φωτοβολταϊκό παράξει παραπάνω ενέργεια αυτή χάνεται;

Όχι! Η περίσσεια της παραγόμενης ενέργειας σε ένα κύκλο συμψηφισμού, δεν χάνεται, αλλά μεταφέρεται στον επόμενο και μάλιστα με με τριετή ισχύ.

Στην ουσία δεν μας απασχολεί πότε θα παράξει το φωτοβολταϊκό αυτοπαραγωγής Net Metering την ενέργεια, χειμώνα ή καλοκαίρι, μέρα ή νύχτα, καθώς η ενέργεια συμψηφίζεται με αυτή που καταναλώνουμε και η όποια παραπάνω ενέργεια παράξει το φωτοβολταϊκό, «αποθηκεύεται» σε ένα «κουμπαρά» και μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε  στα επόμενα τρία χρόνια

3. Πόσο είναι το μέγεθος του φωτοβολταϊκού που θα πρέπει να εγκαταστήσω;

Η ισχύς του φωτοβολταϊκού αυτοπαραγωγής Net Metering  (δηλαδή το μέγεθος του), εξαρτάται από τις καταναλώσεις που θέλουμε να καλύψουμε. Οι παλιοί λογαριασμοί ρεύματος μας δίνουν μια ασφαλή ένδειξη για αυτές. Οπότε ανάλογα με τον χώρο εγκατάστασης και τις καταναλώσεις εκτιμάται και η ισχύς του φωτοβολταϊκού. Το όριο της ισχύος του φωτοβολταϊκού συστήματος είναι η συμφωνημήνη ισχύς της παροχής σας, με ανώτατο όριο τα 10 kW για οικιακούς καταναλωτές και 100 kW για εμπορικούς καταναλωτές

4. Είμαι ενοικιαστής. Μπορώ να εγκαταστήσω φωτοβολταϊκό net metering;

Φυσικά. Δικαίωμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκού Net Metering έχουν και οι ενοικιαστές, μετά από σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη

5. Που μπορεί να εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό net metering;

Ένα φωτοβολταϊκό net metering εγκαθίσταται σε κτήριο (δώμα, στέγη,  στέγαστρο, σκίαστρο, παρκινγκ, πρόσοψη κλπ) , επί εδάφους ακόμα και σε κτήρια πρωτογενούς τομέα (αγροτικές αποθήκες, κτηνοτροφικές μονάδες, κλπ)/

Όταν  τοποθετείται  επί εδάφους, επιτρέπεται η τοποθέτηση ηλιακής ιχνηλάτησης (tracker)

Μπορεί ακόμα να εγκατασταθεί στον ίδιο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης που τροφοδοτεί  ή ακόμα και  σε όμορο χώρο.

6. Μπορεί  το φωτοβολταϊκό net metering να εγκατασταθεί σε χώρο μακριά από την κατανάλωση;

Υπό προϋποθέσεις. Αυτό ονομάζεται  εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός ή virtual Net Metering.

Ως εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. του  αυτοπαραγωγού, με τη συνολική καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, από τις οποίες τουλάχιστον η μία είτε δεν βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με το σταθμό Α.Π.Ε.. είτε, αν βρίσκεται, τροφοδοτείται από διαφορετική παροχή.

Επί του παρόντος δικαίωμα εγκατάστασης συστήματος εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού ή virtual Net Metering  έχουν

 • νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας,
 • εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Ν.3874/2010 (Α’ 151) για εγκαταστάσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων όπως ορίζονται στο Ν.3874/2010 ή και αγροτικών χρήσεων,
 • Ενεργειακές κοινότητες (Ε.Κοιν.) για μέλη τους που είναι φυσικά πρόσωπα και
 • Παραχωρησιούχοι αυτοκινητοδρόμων

7. Απαιτείται κάποια αίτηση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού net metering;

Ναι, αλλά η διαδικασία είναι σχετικά απλή και συνήθως διεκπεραιώνεται από τους εγκαταστάτες  Υποβάλλεται αίτηση στον τοπικό ΔΕΔΔΗΕ, η οποία και καταλήγει την υπογραφή σύμβασης τόσο με τον ΔΕΔΔΗΕ όσο και με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας

8. Μπορεί ένα φωτοβολταϊκό net metering να συνδεθεί με περισσότερους του ενός μετρητών; Τι γίνεται στις πολυκατοικίες; Μπορεί να εγκατασταθει σε κοινοχρηστο χώρο;

Κατά κανόνα ένα φωτοβολταϊκό net metering  αντιστοιχίζεται με ένα μετρητή κατανάλωσης. Στην περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός μετρητών κατανάλωσης (όπως είναι σε πολυκατοικίες) , τότε υπάρχουν οι εξής δυνατότητες

 • Σε κάθε μετρητή να εγκατασταθεί ξεχωριστό φωτοβολταϊκό net metering 
 • Να εγκαταστήσουν 2 ή περισσότεροι καταναλωτές που βρίσκονται στο ίδιο κτήριο από κοινού ένα φωτοβολταϊκό σύστημα net metering. Στην περίπτωση αυτή συτνάσουν ένα απλό ιδιωτικό συμφωνητικό, στο οποίο ρυθμίζουν την κατανομή της παταηωγής του φωτοβολταϊκού στις καταναλώσεις τους
 • Αν πρόκειται για 5 ή περισσότερα ΑΦΜ, τότε μπορεί να συστήσουν μια Ενεργειακή Κοινότητα και να εγκαταστήσουν ένα μόνο φωτοβολταϊκό σύστημα που θα τροφοδοτεί όλες τις καταναλώσεις

Σε κάθε περίπτωση, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο ακινήτου. Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν οι συνιδιοκτήτες ή οι έχοντες τη νόμιμη χρήση του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου ή μέρους αυτού μετά από παραχώρηση της χρήσης από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες. Προϋπόθεση αποτελεί η έγγραφη συμφωνία των συνιδιοκτητών. Για σύνδεση στην παροχή των κοινοχρήστων οι κύριοι των οριζοντίων ιδιοκτησιών εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή. Αναγκαία προϋπόθεση είναι να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών του κτηρίου, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται είτε με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με έγγραφη συμφωνία του συνόλου των συνιδιοκτητών του κτηρίου.

9. Μπορώ να αλλάξω πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας;

Φυσικά! Το φωτοβολταϊκό net metering εγκαθίσταται για 25 χρόνια, στην διάρκεια των οποίων μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε πάροχο. Με το νέο πάροχο υπογράφετε νέα σύμβαση για το υπολοιπόμενο διάστημα των 25 ετών.

10. Αν αυξηθεί η κατανάλωση μου τι γίνεται; Μπορεί να αυξηθεί η ισχύς του φωτοβολταϊκού net metering;

Φυσικά! Αν στην διάρκεια των 25 ετών αυξηθούν οι ανάγκες σας σε ηλεκτρική ενέργεια, μπορείτε να μεγαλώσετε τότε υποβάλετε νέο αίτημα στον ΔΕΔΔΗΕ για επάυξηση ισχύος του  φωτοβολταϊκού net metering και ακολουθεί ,τροποποίηση των Συμβάσεων Σύνδεσης και Συμψηφισμού ως προς την ισχύ του φωτοβολταϊκού net metering.

Μάθετε αναλυτικά για το τι είναι το Net Metering

Διαβάστε περισσότερα για την διαδικασία αδειοδότηση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό Net Metering εδώ

Διαβάστε αναλυτικά στοιχεία για το Τι εξοικονομούμε με ένα φωτοβολταϊκό net metering

Επίσης ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών  έχει δημοσιεύσει ένα πλήρη οδηγό που μπορεί να λύσει όλες τις απορίες σας.  Βασίζεται σε στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ (15/1/2022) και στις πιο πρόσφατες ρυθμίσεις, ενώ έχουν παρατεθεί και παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση από πλευράς των ενδιαφερομένων.

Αν έχετε περισσότερες απορίες ή χρειάζεστε παραπάνω λεπτομέρειες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο