Από τον Μάρτιο 2022, τα φυσικά πρόσωπα  έχουν τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν σε κατοικία τους ένα φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος μέχρι 6 kW, με σκοπό την πώληση της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο, σύμφωνα με το  «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες συνδεδεμένες με αντίστοιχη παροχή οικιακής χρήσης» (ΥΑ υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/121501/5015 (ΦΕΚ/6351/Β/30.12.2021) )

Βασικά σημεία προγράμματος Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες με παροχή οικιακής χρήσης

Τα βασικά σημεία του νέου προγράμματος έχουν ως εξης:

 • Το πρόγραμμα αφορά κατοικίες και μόνο
 • Η τιμή πώλησης  της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο είναι σταθερή και ίση με 8,7 λεπτά του ευρώ η κάθε παραγόμενη kWh.
 • Η μέγιστη ισχύς τους φωτοβολταϊκού συστήματος ορίζεται στα 6 kW
 • Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, τα οποία έχουν την κυριότητα ή τη νόμιμη χρήση (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ)
 • Για την περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο του κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή και περισσότερων φωτοβολταϊκών συστημάτων. Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα στην περίπτωση αυτή έχουν οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών που εκπροσωπούνται από το διαχειριστή ή ένας εκ των κυρίων των οριζόντιων ιδιοκτησιών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες.
 • Το φωτοβολταϊκό σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί σε κτηριακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για κατοικία, δηλαδή στο δώμα ή στη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων, καθώς και  σε βοηθητικούς χώρους του κτηρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης, Επιπλέον επιτρέπεται η εγκατάσταση ΦΒ συστήματος επί εδάφους (π.χ. σε ακάλυπτο χώρο οικοπέδου) το οποίο τοποθετείται σε σταθερές βάσεις ή σε συστήματα ηλιακής ιχνηλάτησης (trackers).
 • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργού παροχής ρεύματος Χαμηλής Τάσης οικιακής χρήσης στο όνομα του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος  στο κτίριο όπου εγκαθίσταται. Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση είναι, μέρος των θερμικών αναγκών του κτιρίου σε ζεστό νερό να καλύπτεται από χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. ύπαρξη ηλιακού θερμοσίφωνα, ηλιοθερμικών, κ.λπ.). Επίσης το έργο της εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος να μην έχει ενταχθεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα χρηματοδότησης (π.χ. στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ).
 • Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να εγκαταστήσει περισσότερα του ενός φωτοβολταϊκά συστήματα  σε διαφορετικές κάθε φορά κατοικίες

Διαδικασία και έγγραφα προγράμματος Φωτοβολταϊκών Συστημάτων έως 6 kW σε κατοικίες με παροχή οικιακής χρήσης

Η διαδικασία για την αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ για το Φ/Β σύστημα έχει ως εξής:

 1. Υποβολή ηλεκτρονικά της αίτησης σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ
 2. Απάντηση από ΔΕΔΔΗΕ στην αίτηση ενός 15 ημερών
 3. Πληρωμή του κόστους σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ.
 4. Υπογραφή της  συμβάσης σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ
 5. Υπογραφή της  συμψηφισμού με τον παρόχο σας (ΔΕΗ ή άλλη)
 6. Υποβολή αίτησης ενεργοποίησης της σύνδεσης του ΦΒ συστήματος
 7. Ενεργοποίηση του συστήματος από το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ.

Απαιτούμενα Έγγραφα

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του κυρίου του ΦΒ συστήματος
 • Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος της οικιακής παροχής
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονικά εκδοθείσα μέσω του www.gov.gr

Λεπτομέρειες διαδικασίας

 • Η αρμόδια Περιοχή του ΔΕΔΔΗΕ εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος εξετάζει τη δυνατότητα σύνδεσης του ΦΒ συστήματος και αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά, σε περίπτωση αποδοχής της σύνδεσης τη Σύμβαση Σύνδεσης, στην οποία αναγράφεται το κόστος σύνδεσης, τα απαιτούμενα έργα σύνδεσης και ο χρόνος υλοποίησης αυτών, ενώ σε περίπτωση απόρριψης της σύνδεσης έγγραφη ενημέρωση για τους λόγους απόρριψης.
 • Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης υποβάλλεται αίτηση για την υπογραφή Σύμβασης Συμψηφισμού από τον κύριο του ΦΒ συστήματος προς τον Προμηθευτή με τον οποίο έχει Σύμβαση Προμήθειας ως καταναλωτής. Η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός 15 ημερών από την παραλαβή της αίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και απαντήσεις στα πιο συνήθη ερωτήματα μπορτείτε να βρείτε στο σχετικό έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ πατώντας εδώ.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο