Παραμένοντας πιστή στη βασική της φιλοσοφία να παρέχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και προϊόντων και να δημιουργεί Μακροχρόνιες και Ουσιαστικές Συνεργασίες με τους πελάτες, η SolarWay έχει πιστοποιηθεί από την EQA Hellas κατά ISO 9001:2008 για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει στον τομέα της Εγκατάστασης, Μελέτης και Συντήρησης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.

EQA

Ακολουθεί η Πολιτική Ποιότητας της SolarWay

Φιλοσοφία της εταιρείας και κάθε στελέχους της είναι να παρέχει στους πελάτες της έργα/ υπηρεσίες, που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις, στη συμμόρφωση με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και στην επίτευξη των στόχων ποιότητας, που θέτει η εταιρεία για κάθε έργο που αναλαμβάνει.

Επιπροσθέτως η εταιρεία επιδιώκει:

  • Να υλοποιήσει τα έργα που αναλαμβάνει, με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις των πελατών, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί.
  • Να απασχολεί προσωπικό με εμπειρία , τεχνική δεξιότητα και εκπαίδευση.
  • Να διατηρεί τον εξοπλισμό σε καλή κατάσταση εφαρμόζοντας προληπτική συντήρηση.
  • Να χρησιμοποιεί υλικά, που ανταποκρίνονται στις ποιοτικές απαιτήσεις των εργασιών.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της εταιρείας :

  • Έχει εγκαταστήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008.
  • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των έργων /υπηρεσιών της, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολόκληρου του ΣΔΠ.
  • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα, οι οποίοι καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξης τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του ΣΔΠ από την Διοίκηση της εταιρείας.
  • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της .
  • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να προάγουν την ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.
  • Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα.

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η εταιρεία αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.

Η πολιτική που έχει θεσπίσει η εταιρεία για την ποιότητα είναι γνωστή και κατανοητή στο σύνολο του προσωπικού.

Από όλο το προσωπικό της η εταιρεία απαιτεί την απαρέγκλιτη εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο