Η νομοθεσία, δίνει τα δυνατότητα σε αυτοπαραγωγούς ή αυτοκαταναλωτές, να εγκαταστήσουν ένα φωτοβολταϊκό σύστημα για ιδία ταυτοχρονισμένη χρήση της ενέργειας στις εγκαταστάσεις τους, ενώ το πλεόνασμα  ενέργειας μπορούν είτε να το αποθηκεύουν για μελλοντική χρήση, είτε να το πωλούν.

Η πώληση της πλεονάζουσας ενέργειας γίνεται μέσω συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και συμβάσεων εμπορίας, χωρίς διαμεσολάβηση.

Οι τιμές πώλησης που ισχύουν είναι:

 • Για φωτοβολταϊκά ισχύο έως 1 MWp: Η τιμή πώλησης 65,74 €/MWh. Η τιμή αυτή θα ισχύει μέρι και τον Αύγουστο του 2024
 • Για φωτοβολταϊκά ισχύος μεγαλύτερης του 1 MWp: Μπορούν να συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ή απ’ ευθείας στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ενός Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) ή να συνάψουν διμερείς συμφωνίες (PPAs).

Πρέπει να σημειωθεί ότι, αν για φωτοβολταϊκούς σταθμούς μεγαλύτερους του 1 MW, η ενέργεια που εκχέεται στο δίκτυο είναι μικρότερη των 1.500 MWh ετησίως, τότε δεν υποχρεούται να συμμετέχει σε διαγωνισμό, αλλά αποζημιώνεται με την τιμή των 65,74 €/MWh.

Δικαίωμα εγκατάστασης συστημάτων αυτοπαραγωγής ή αυτοκατανάλωσης έχουν  τόσο νομικά όσο και φυσικά πρόσωπα.

Επιπρόσθετα υπάρχει η δυνατότητα ο φωτοβολταϊκός σταθμός του αυτοκαταναλωτή να ανήκει σε τρίτο πρόσωπο ή να αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης μέσω τρίτου προσώπου, αν το τρίτο πρόσωπο παραμένει υπό τις εντολές του αυτοκαταναλωτή.

Η ισχύς των συστημάτων αυτών δε υπόκειται σε κάποιον περιορισμό.

Σε περίπτωση εγκατάστασης συστήματος αποθήκευσης, η μέγιστη ονομαστική ισχύς του μετατροπέα του συστήματος αποθήκευσης (σε κιλοβολταμπέρ – kVA), δεν ξεπερνά την ονομαστική ισχύ του φωτοβολταϊκού (σε κιλοβάτ – kW).

Τα βασικά σημεία της αυτοπαραγωγή με πώληση της παραγόμενης ενέργειας είναι τα εξής:

 • Όλη η παραγόμενη ενέργεια του φωτοβολταϊκού συστήματος θα διοχετεύεται στην ζήτηση του χρήστη.
 • Όταν δεν επαρκεί η ενέργεια του φωτοβολταϊκού για την κάλυψη της ζήτησης, τότε θα αντλείται το υπόλοιπο της ενέργειας από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο
 • Όταν περισσεύει η ενέργεια του φωτοβολταϊκού, θα διοχετεύεται  στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο, και θα πωλείται με βάση την τιμή της σύμβασης που έχει υπογράψει ο αυτοπαραγωγός.
 • Το κόστος της ενέργειας που αντλήθηκε από το δίκτυο θα συμψηφίζεται με το ποσό που αντιστοιχεί στην ενέργεια που πωλήθηκε (συμψηφισμός σε €).

Εικονικός ταυτοχρονισμένος συμψηφισμός

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα για  αυτοκατανάλωση με εικονικό ταυτοχρονισμένο συμψηφισμό (virtual Net-Billing).  Πρόκειται για  αυτοκαταναλωτή tου οποίου οι εγκαταστάσεις κατανάλωσης δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο με τον σταθμό παραγωγής και η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται και εγχέεται στο Δίκτυο ή στο Συστημα συμψηφίζεται ταυτοχρονισμένα με την αντίστοιχη ενέργεια που απορροφάται από το Δίκτυο ή το Συστημα και καταναλώνεται στις εγκαταστάσεις του. Οι σταθμοί αυτού πρέπει να εγκαθίστανται εντός της περιφέρειας στην οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις κατανάλωσης.

Δικαίωμα εγκατάστασης συστημάτων αυτοπαραγωγής ή αυτοκατανάλωσης έχουν  τόσο νομικά όσο και φυσικά πρόσωπα.

Οι σταθμοί παραγωγής μπορούν να εγκαθίστανται σε οποιαδήποτε Περιφέρεια, ανεξαρτήτως πού βρίσκονται οι εγκαταστάσεις κατανάλωσης. Επιπλέον οι εγκατάστασεις κατανάλωσης δεν υποχρεούνται να βρίσκονται όλες στην ίδια περιφέρεια.

Τα βασικά σημεία της αυτοκατανάλωσης με εικονικό ταυτοχρονισμένο συμψηφισμό (virtualNet-Billing)είναι τα εξής:

 • Όλη η παραγόμενη ενέργεια του φωτοβολταϊκού συστήματος θα διοχετεύεται στο δίκτυο και συμψηφίζεται σε πραγματικό χρόνο με την κατανάλωση στις εγκαταστάσεις του χρήστη.
 • Οι εγκαταστάσεις του αυτοκαταναλωτή λαμβάνουν κανονικά ενέργεια από το δίκτυο
 • Από την ενέργεια που άντλησε από το δίκτυο ο αυτοκαταναλωτής αφαιρείται η ενέργεια που παρήγαγε ταυτοχρονισμένα ο φωτοβολταϊκό σταθμός
 • Το υπόλοιπο κόστος της ενέργειας που αντλήθηκε από το δίκτυο (αφού αφαιρεθεί η ενέργεια που παρήγαγε ταυτοχρονισμένα ο φωτοβολταϊκό σταθμός)   θα συμψηφίζεται με το ποσό που αντιστοιχεί στην ενέργεια που πωλήθηκε (συμψηφισμός σε €).

Διαφορές net-metering και net-billing

Οι βασικές διαφορές της αυτοπαραγωγής με πώληση της παραγόμενης ενέργειας (net-billing)και της αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (net-metering) είναι:

 • Στο net-metering συμψηφίζεται η ενέργεια, ενώ στο net-billing συμψηφίζεται το κόστος της ενέργειας.
 • Στο net-metering τα ανώτερα όρια ισχύος του Φ/Β σταθμού παραγωγής είναι 10.8 kW για οικιακούς καταναλωτές και 100 kWγια εμπορικούς καταναλωτές, ενώ στο net-billing δεν έχουν τεθεί όρια
 • Μια επιχείρηση μπορεί να τοποθετήσει στις εγκαταστάσεις μέχρι 100 kW φωτοβολταϊκού net-metering, ενώ στο net-billing δεν έχουν τεθεί όρια
 • Μια επιχείρηση δεν μπορεί να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net-metering) κι ούτε μπορεί να συμμετέχει σε αντίστοιχη συλλογική εγκατάσταση (π.χ. μέσω Ενεργειακής Κοινότητας). Μπορεί όμως να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σύστημα εικονικούταυτοχρονισμένου συμψηφισμού (virtual net-billing) ή να συμμετέχει σε αντίστοιχη συλλογική εγκατάσταση

Μια ειδική κατηγορία που εντάσσεται σε αυτή την περίπτωση είναι  αυτοπαραγωγός με μηδενική έκχυση ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος δεν διοχετεύει ή δεν πρόκειται να διοχετεύσει πλεόνασμα της παραγόμενης ενέργειας στο Δίκτυο ή το Σύστημα, στο πλαίσιο ειδικού όρου που προστίθεται στην Προσφορά Σύνδεσης και στη σχετική Σύμβαση Σύνδεσης κατόπιν αιτήματος του αυτοπαραγωγού ή κατόπιν περιορισμού κατά τη χορήγηση της προσφοράς σύνδεσης, εφόσον μόνο με αυτόν τον τρόπο είναι εφικτή η χορήγηση προσφοράς σύνδεσης του σταθμού.  Η ισχύς των σταθμών αυτών, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνει και σύστημα αποθήκευσης, μπορεί ανέρχεται μέχρι το 100% της συμφωνημένης ισχύος της παροχής της κατανάλωσης.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο