Ένα σημαντικό μέτρο για την ενίσχυση των φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοκατανάλωσης με ή χωρίς μπαταρία, πρόκειται να ισχύσει από 1/1/2024.

Συγκεκριμένα οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε (5) ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ.

Η μείωση θα αντιστοιχεί στο 100% του ύψους των δαπανών για υπηρεσίες ενώ το ποσό των δαπανών για αγορά αγαθών που λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του φόρου δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του ποσού των δαπανών για τη λήψη υπηρεσιών που λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του φόρου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση του φόρου αποτελεί η απόδειξη της δαπάνης να γίνεται με νόμιμα παραστατικά (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο) που εκδίδονται στο ονοματεπώνυμο και τον ΑΦΜ του φυσικού προσώπου που θα αφορά η δαπάνη και στα οποία θα πρέπει να αναφέρεται διακριτά το ποσό που αφορά στα υλικά και διακριτά στο είδος και στην αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας δεδομένου ότι επί αυτής υπολογίζεται η μείωση του φόρου, αλλά και τα στοιχεία του ακινήτου (ΑΤΑΚ), εκτός αν πρόκειται για κοινόχρηστα, για τα οποία αρκεί μόνο η διεύθυνση του ακινήτου.

Το κίνητρο αφορά όλα τα κτίρια ανεξάρτητα από τη χρήση τους αρκεί να βρίσκονται στην Ελλάδα και οι υπηρεσίες να παρέχονται από επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ή που διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση σε αυτήν. Το φυσικό πρόσωπο πρέπει να κατέχει την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία του κτιρίου. Το κίνητρο παρέχεται και για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την ψιλή κυριότητα, αλλά στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιούν το κτίριο ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ή ως έδρα ή υποκατάστημα της τυχόν επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Ωστόσο στην περίπτωση αυτή οι δαπάνες δεν θα πρέπει να έχουν εκπέσει από την επιχειρηματική δραστηριότητα του φυσικού προσώπου. Το κίνητρο παρέχεται και για δαπάνες κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών, οι οποίες θα επιμερίζονται στους δικαιούχους ανάλογα με τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας τους.

Για παράδειγμα αν κάποιος εγκαταστήσει ένα οικιασκό φωτοβολταϊκό σύστημα με συνολική δαπάνη 10,000 €, εκ ρων οποίων οι 2,000 € είναι υπηρεσίες και 8,000 € τα υλικά, τότε το όφελος είναι

  • 2,000 € x 100% = 2,000 € από τις υπηρεσίες
  • 2,000 € x 1/3 = 667 € από τα υλικά
  • Σύνολο οφέλους 2,667 € καταναμημένο σε 5 χρόνια, δηλαδή 533 € ανά έτος

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο