Συντήρηση Φωτοβολταϊκών

Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Η συντήρηση του φωτοβολταϊκού συστήματος είναι αναγκαία συνθήκη ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδος παραγωγής. Ο τομέας της συντήρησης αποτελεί μικρό μόνο τμήμα του συνολικού προϋπολογισμού της σωστής εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων, αλλά είναι αναπόσπαστο τμήμα της αλυσίδας προκειμένου να επιτευχθεί μακροχρόνια και μέγιστη απόδοση του συστήματος.

Επομένως η συντήρηση της φωτοβολταϊκής μας μονάδας είναι μια απαραίτητη και χαμηλού κόστους διαδικασία με την οποία επιτυγχάνουμε:

 • Άμεση διάγνωση και εντοπισμό πιθανής βλάβης ή δυσλειτουργίας με ταχεία αποκατάσταση
 • Μείωση πιθανότητας εμφάνισης τεχνικών προβλημάτων στον εξοπλισμό
 • Μείωση πιθανότητας πρόκλησης ατυχημάτων
 • Μηδενική απώλεια ηλιοφάνειας και κατ’ επέκταση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται (κάθε χαμένο λεπτό ηλιοφάνειας είναι χαμένο έσοδο για πάντα)
 • Επιμήκυνση χρόνου ζωής εξοπλισμού
 • Τήρηση των όρων εγγύησης του εξοπλισμού και της εγκατάστασης
 • Διατήρηση ημερολογιακών στατιστικών και τεχνικών αναφορών για κάθε χρήση
 • Διασφάλιση της ορθής καθημερινής λειτουργίας με στόχο την υψηλότερη απόδοση του συστήματος
 • Διασφάλιση ισχύος των όρων του ασφαλιστικού συμβολαίου
maintenance pv
maintenance pv 4

Πέρα από τις παραπάνω παραμέτρους που αφορούν την ασφάλεια όλων και τη διασφάλιση της επένδυσης, η διαδικασία της συντήρησης και η ύπαρξη αντίστοιχου συμβολαίου από εξειδικευμένη εταιρεία προβλέπεται από το νόμο για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (Άρθρο 5, Φεκ 470), ενώ τίθεται ως προαπαιτούμενο, προκειμένου ο ιδιοκτήτης της μονάδας να λάβει την αποζημίωση του, τόσο από πλευράς εγγύησης υλικού όσο και από την ασφαλιστική του εταιρεία σε περίπτωση ζημίας.

Τμήμα Συντήρησης SolarWay

Το Τμήμα Συντήρησης της SolarWay δημιουργήθηκε ήδη από το 2010 με σκοπό να καλύψει τις απαιτήσεις εγγυήσεων καλής λειτουργίας των ΦΒ σταθμών που κατασκεύασε η SolarWay για τους πελάτες της.

Η οργάνωση, η εμπειρία, ο εξοπλισμός και η στελέχωση του Τμήματος Συντηρήσεων αποτελούν τα εχέγγυα για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του ΦΒ σταθμού σας. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες Φ/Β σταθμών όπως είναι η Sunlight ABEE , η HeliosRes, η EDF EN Services Greece, η Renewable Energy Sources κλπ έχουν αναθέσει την συντήρηση των Φ/Β σταθμών των πελατών τους στη Μεσσηνία, στην SolarWay.
H SolarWay συντηρεί πάνω από 15 MW Φωτοβολταϊκών Σταθμών και Συστημάτων .

Επικοινωνήστε μαζί μας, χωρίς περαιτέρω δέσμευση, για να σας δώσουμε την λύση που ικανοποιεί τις ανάγκες σας.

Τι περιλαμβάνει

Το πακέτο των Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Συντήρησης περιλαμβάνει:

Προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού,
Τηλεπαρακολούθηση του σταθμού,
Άμεση τεχνική υποστήριξη σε περιπτώσεις δυσλειτουργιών ή βλαβών
Καθαρισμό των φωτοβολταϊκών πλαισίων

Στόχος μας είναι η εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής απόδοσης του υπό συντήρηση Φ/Β σταθμού, η προστασία του ηλεκτρομηχανολογικού του εξοπλισμού και η διασφάλιση της επένδυσης σε βάθος χρόνου.

pid4

Προληπτική Συντήρηση

Η προληπτική συντήρηση αφορά σε πλήρη και ενδελεχή έλεγχο της εγκατάστασης σε όλα τα επίπεδα, που περιλαμβάνει: τα φωτοβολταϊκά πάνελ για την λειτουργία τους και την απόδοσή τους, τους αντιστροφείς, τους πίνακες, τις βάσεις στήριξης τις καλωδιώσεις, τις γειώσεις, τα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας, τον συναγερμό, το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, το σύστημα παρακολούθησης, τα UPS κλπ.

 

Ανάμεσα στα άλλα περιλαμβάνονται

 • Μετρήσεις χαρακτηριστικής καμπύλης τάσεων-ρεύματος (I-V) φωτοβολταϊκών με χρήση του ειδικού πιστοποιημένου οργάνου
 • Θερμογραφική απεικόνιση φωτοβολταϊκών με χρήση θερμοκάμερας
 • Μετρήσεις αντιστάσεων μόνωση καλωδιώσεων

pid3

Μετά το πέρας της προληπτικής συντήρησης, σας παραδίδεται αναλυτική τεχνική έκθεση συντήρησης που περιλαμβάνει ενδεικτικά:

 • Λίστα ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν
 • Επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την προληπτική συντήρηση
 • Ευρήματα προληπτικής συντήρησης
 • Μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν και ανάλυση αυτών
 • Προτάσεις για βελτίωση και περαιτέρω προτεινόμενες ενέργειες.
 • Έκθεση για την παραγωγή του προηγηθέντος διαστήματος, η οποία περιέχει συγκρίσεις με τις εκτιμήσεις παραγωγής, με προηγούμενες περιόδους και με γειτονικού σταθμούς.

H SolarWay διατηρεί Ημερολόγιο Συντήρησης του Φ/Β σταθμού, το οποίο βρίσκεται στο χώρο του Φ/Β σταθμού και συμπληρώνεται αμέσως μετά την εκτέλεση οιονδήποτε εργασιών ή επισκέψεων στο σταθμό.

pid2

 

Τηλεπαρακολούθηση

Η SolarWay παρακολουθεί την λειτουργία του σταθμού απομακρυσμένα, μέσω του συστήματος τηλεμετρίας. Ελέγχονται όλες οι βασικές παράμετροι λειτουργίας και όπου κρίνεται σκόπιμο γίνονται ρυθμίσεις.
Καθημερινά θα αναλύεται η ημερήσια παραγωγή σε σύγκριση με την ηλιοφάνεια της περιοχής, την απόδοσης γειτονικών σταθμών καθώς και τα ιστορικά δεδομένα, έτσι ώστε να προλαμβάνονται ενδεχόμενες δυσλειτουργίες.

 

Tεχνική υποστήριξη

Σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς είτε μέσω της Παρακολούθησης Λειτουργίας είτε μέσω τηλεφωνικής κλήσης, προερχόμενης από φυσικό ή μη αίτιο ή λόγω ελαττωματικής λειτουργίας και η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από απόσταση, πραγματοποιείται άμεσα επίσκεψη τεχνικών στο χώρο του έργου. Είμαστε δίπλα σας και μπορούμε να επεμβαίνουμε άμεσα, για την αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας, χωρίς περαιτέρω δέσμευση, για να σας δώσουμε την λύση που ικανοποιεί τις ανάγκες σας

000009758868Small

Διαδικασία Σχεδιασμού, Αδειοδότησης και Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών

Είμαστε δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε σε όλα τα στάδια της εγκατάστασης, απο τη μελέτη ως τη συντήρηση.

Μελέτη & Σχεδιασμός Φωτοβολταϊκων

Μελετάμε και σχεδιάζουμε, τόσο τα τεχνικά στοιχεία του φωτοβολταϊκού συστήματος, όσο και την οικονομική σκοπιμότητα της επένδυσης σας

Χρηματοδότηση Επένδυσης Φωτοβολταϊκών

Σας βοηθάμε, συμβουλεύουμε και υποστηρίζουμε στην επιλογή της κατάλληλης χρηματοδότησης της επένδυσης σας, είτε μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, είτε μέσω δανειοδότησης.

Αδειοδότηση Για Φωτοβολταϊκά

Συντάσσουμε και υποστηρίζουμε όλη την διαδικασία προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Προμήθεια Εξοπλισμού Φωτοβολταϊκών

Η συνεργασία μας με τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους προμηθευτές μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για κάθε έργο τον κατάλληλο εξοπλισμό βάσει τεχνολογικών ιδιαιτεροτήτων, αξιοπιστίας, διαθεσιμότητας και τελικού κόστους.
Κάθε έργο είναι για εμάς ιδιαίτερο και απαιτεί όχι μόνο ιδιαίτερο σχεδιασμό, αλλά και επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού, που περιλαμβάνει: φωτοβολταϊκά πάνελ, αντιστροφείς, βάσεις στήριξης, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (καλωδιώσεις, αντικεραυνική προστασία, προστασία από υπερτάσεις κλπ).

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος

Η εξειδικευμένη και με πολυετή εμπειρία ομάδα της SolarWay, αναλαμβάνει την πλήρη εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος παραδίδοντας τον «με το κλειδί στο χέρι». Όλα τα έργα μας, παραδίδονται εμπρόθεσμα βάσει του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος. Κάθε έργο υλοποιείται ακολουθώντας μεθοδολογίες Διαχείρισης Έργου (Project Management) , ώστε να εξασφαλίσουμε την έγκαιρη και ποιοτικά άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Υποστήριξη και Συντήρηση Φωτοβολταϊκου

Η οργάνωση, η εμπειρία, ο εξοπλισμός και η στελέχωση του Τμήματος Συντηρήσεων, αποτελούν τα εχέγγυα για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού σας.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αυτοπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας για Κάλυψη Ιδίων Αναγκών

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Επενδύστε στην ενέργεια του μέλλοντος.

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Κάλυψη ενεργειακών αναγκών εκτός δικτύου.