Φωτοβολταϊκά Πάρκα & Συστήματα Πώλησης Ενέργειας

Πώληση Ρεύματος Από Φωτοβολταϊκά

Το κόστος εγκατάστασης ενός φωτοβολταϊκού συστήματος έχει μειωθεί δραστικά, σε ποσοστό που φτάνει το 85% την δεκαετία 2010-2020. Τα φωτοβολταϊκά είναι πια ο φθηνότερος τρόπος για να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια σε σχέση με όλες τις άλλε μορφές (λιγνιτική, αιολική, πυρηνική κλπ). Όλα αυτά έχουν οδηγήσει στην πολύ μεγάλη αύξηση του ενδιαφέροντος για επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά συστήματα.
Παράλληλα το θεσμικό καθεστώς διαρκώς εκσυγχρονίζεται και μεταβάλλεται, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στην σύγχρονη πραγματικότητα. Νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες αναπτύσσονται συνεχώς γύρω με άξονα τα φωτοβολταϊκά.

Σήμερα, οι επιλογές για επένδυση σε φωτοβολταϊκό σταθμό (πάρκο ή μικρό σύστημα) με σκοπό την πώληση της παραγόμενης ενέργειας ποικίλλουν, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της επένδυσης. Συνοπτικά οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

 • Φωτοβολταϊκά Πάρκα με σταθερές τιμές ανά παραγόμενη κιλοβατώρα. Αφορούν σε συστήματα ισχύος έως 500 kWp ή 1 MWp ειδικά για Ενεργειακές Κοινότητες.
 • Φωτοβολταϊκά Πάρκα με συμμετοχή σε ανταγωνιστικές διαδικασίες. Αφορούν σε συστήματα ισχύος μεγαλύτερης των 500 kWp ή 1 MWp ειδικά για Ενεργειακές Κοινότητε.
 • Φωτοβολταϊκά Πάρκα με απ’ ευθείας συμμετοχή στις χονδρεμπορικές αγορές του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.
 • Φωτοβολταϊκά Πάρκα με σύναψη ιδιωτικών συμβάσεων πώλησης με ενδιαφερόμενους καταναλωτές
 • Οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα σε κατοικίες με ισχύ έως 6 kW

Τόσο η αδειοδοτική διαδικασία, όσο και το αναμενόμενο επενδυτικό όφελος διαφέρουν ανάλογα την περίπτωση. Στην σελίδα «Οδηγός φωτοβολταϊκών» μπορείτε να δείτε περισσότερες σχετικές λεπτομέρειες.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας καθοδηγήσουμε στην επένδυση που ταιριάζει με το δικό σας προφίλ.

PlantPende1
214418508 486187565780273 2440455410314657364
DSCN0542
210949833 1192867534509441 7283856415602438545

Φωτοβολταϊκά Πάρκα με σταθερές τιμές ανά παραγόμενη κιλοβατώρα

Αφορά φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος έως 500 kWp ή 1 MWp ειδικά για Ενεργειακές Κοινότητες.
Τα έργα αυτά δεν συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, αλλά υπογράφονται συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης που οδηγούν σε σταθερές τιμές αποζημίωσης για την παραγόμενη ενέργεια ως εξής:

 • Φωτοβολταϊκά πάρκα με ισχύ < 500 kWp έχουν τιμή αναφοράς: 63 €/MWh
 • Ειδικά για Ενεργειακές Κοινότητες (για έργα ≤1MW) και κατ’ επάγγελμα αγρότες (για έργα <500 kW) τιμή αναφοράς διαμορφώνεται σε 65 €/MWh

Επί του παρόντος ,οι συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης για τέτοια φωτοβολταϊκά πάρκα θα υπογράφονται έως την 1/1/2023. Από εκεί και πέρα τα έργα αυτά θα πρέπει να συμμετέχουν και αυτά σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.
Για την κατηγορία αυτή υπάρχει περιορισμός μέχρι 2 έργα που μπορεί να πραγματοποιήσει ένας επενδυτής εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι “κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής του στη διοίκηση ή ως μέτοχος, εταίρος ή μέλος νομικού προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής απαγορεύεται να συνάπτει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για περισσότερα από δύο (2) έργα της ίδιας τεχνολογίας, εφόσον οι τεχνολογίες ενισχύονται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών.” Σημειώνεται ότι τα παλιά έργα (ως το 2016) με σύμβαση με σταθερή τιμή πώλησης (feed-in-tariff) δεν προσμετρούνται και δεν επηρεάζουν το πόσα νέα έργα μπορεί να αναπτύξει κανείς εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών.
Ειδικά για τις νέες αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής του στη διοίκηση ή ως μέτοχος, εταίρος ή μέλος νομικού προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής, δύναται να συνάπτει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για ένα (1) φωτοβολταϊκό σταθμό, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει συνάψει ήδη δύο (2) συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών.
Ειδικά για τα κορεσμένα δίκτυα της Πελοποννήσου, της Κρήτης και των διασυνδεδεμένων νησιών των Κυκλάδων, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής του στη διοίκηση ή ως μέτοχος, εταίρος ή μέλος νομικού προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής, μπορεί να υποβάλλει μόνον μία (1) αίτηση για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος μέχρι τετρακόσια (400) κιλοβάτ (kW) για κάθε ένα κορεσμένο δίκτυο. Για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, δεν προσμετράται αν έχει ήδη στην κατοχή του δύο (2) έργα της ίδιας τεχνολογίας με σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών. Με την αίτηση χορήγησης προσφοράς σύνδεσης υποβάλλεται εγγυητική επιστολή ύψους 33.600 €.

 

Φωτοβολταϊκά Πάρκα με συμμετοχή σε ανταγωνιστικές διαδικασίες

Αφορά Φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος μεγαλύτερης των 500 kWp ή μεγαλύτερης του 1 MWp ειδικά για Ενεργειακές Κοινότητες.
Τα έργα αυτά συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, από τις οποίες προκύπτουν οι τιμές αποζημίωσης για την παραγόμενη ενέργεια.
Οι ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών προκηρύσσονται και διεξάγονται από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
Για την συμμετοχή στις ανταγωνιστικές διαδικασίες, απαιτείται η υποβολή Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής που κατατίθεται για τη συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία, υπολογίζεται σε 10 €/kW εγκατεστημένης ισχύος της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης που συμμετέχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία.
Οι εν λόγω Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής των Συμμετεχόντων που δεν θα επιλεγούν, επιστρέφονται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης της ΡΑΕ σχετικά με τα αποτελέσματα της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας.
Για την εξασφάλιση της υλοποίησης του έργου, για κάθε έναν Επιλεγέντα Συμμετέχοντα, κατατίθεται επίσης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης προς τη ΡΑΕ ύψους 4% του συνόλου της επένδυσης συμπεριλαμβανομένου του 1% της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής.

 

Οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα σε κατοικίες με ισχύ έως 6 kW

Από τον Μάρτιο 2022, τα φυσικά πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν σε κατοικία τους ένα φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος μέχρι 6 kW, με σκοπό την πώληση της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο, σύμφωνα με το «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες συνδεδεμένες με αντίστοιχη παροχή οικιακής χρήσης»
Τα βασικά σημεία του νέου προγράμματος έχουν ως εξής:

 • Το πρόγραμμα αφορά κατοικίες και μόνο
 • Η τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο είναι σταθερή και ίση με 8,7 λεπτά του ευρώ η κάθε παραγόμενη kWh.
 • Η μέγιστη ισχύς τους φωτοβολταϊκού συστήματος ορίζεται στα 6 kW
 • Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, τα οποία έχουν την κυριότητα ή τη νόμιμη χρήση (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ)
 • Για την περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο του κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή και περισσότερων φωτοβολταϊκών συστημάτων. Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα στην περίπτωση αυτή έχουν οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών που εκπροσωπούνται από το διαχειριστή ή ένας εκ των κυρίων των οριζόντιων ιδιοκτησιών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες.
 • Το φωτοβολταϊκό σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί σε κτηριακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για κατοικία, δηλαδή στο δώμα ή στη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων, καθώς και σε βοηθητικούς χώρους του κτηρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης, Επιπλέον επιτρέπεται η εγκατάσταση ΦΒ συστήματος επί εδάφους (π.χ. σε ακάλυπτο χώρο οικοπέδου) το οποίο τοποθετείται σε σταθερές βάσεις ή σε συστήματα ηλιακής ιχνηλάτησης (trackers).
 • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργού παροχής ρεύματος Χαμηλής Τάσης οικιακής χρήσης στο όνομα του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος στο κτίριο όπου εγκαθίσταται. Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση είναι, μέρος των θερμικών αναγκών του κτιρίου σε ζεστό νερό να καλύπτεται από χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. ύπαρξη ηλιακού θερμοσίφωνα, ηλιοθερμικών, κ.λπ.). Επίσης το έργο της εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος να μην έχει ενταχθεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα χρηματοδότησης (π.χ. στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ).
 • Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να εγκαταστήσει περισσότερα του ενός φωτοβολταϊκά συστήματα σε διαφορετικές κάθε φορά κατοικίες

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο άρθρο «Οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα μέχρι 6 kW πώλησης ενέργειας»

000009758868Small

Διαδικασία Σχεδιασμού, Αδειοδότησης και Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών

Είμαστε δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε σε όλα τα στάδια της εγκατάστασης, απο τη μελέτη ως τη συντήρηση.

Μελέτη & Σχεδιασμός Φωτοβολταϊκων

Μελετάμε και σχεδιάζουμε, τόσο τα τεχνικά στοιχεία του φωτοβολταϊκού συστήματος, όσο και την οικονομική σκοπιμότητα της επένδυσης σας

Χρηματοδότηση Επένδυσης Φωτοβολταϊκών

Σας βοηθάμε, συμβουλεύουμε και υποστηρίζουμε στην επιλογή της κατάλληλης χρηματοδότησης της επένδυσης σας, είτε μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, είτε μέσω δανειοδότησης.

Αδειοδότηση Για Φωτοβολταϊκά

Συντάσσουμε και υποστηρίζουμε όλη την διαδικασία προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Προμήθεια Εξοπλισμού Φωτοβολταϊκών

Η συνεργασία μας με τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους προμηθευτές μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για κάθε έργο τον κατάλληλο εξοπλισμό βάσει τεχνολογικών ιδιαιτεροτήτων, αξιοπιστίας, διαθεσιμότητας και τελικού κόστους.
Κάθε έργο είναι για εμάς ιδιαίτερο και απαιτεί όχι μόνο ιδιαίτερο σχεδιασμό, αλλά και επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού, που περιλαμβάνει: φωτοβολταϊκά πάνελ, αντιστροφείς, βάσεις στήριξης, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (καλωδιώσεις, αντικεραυνική προστασία, προστασία από υπερτάσεις κλπ).

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος

Η εξειδικευμένη και με πολυετή εμπειρία ομάδα της SolarWay, αναλαμβάνει την πλήρη εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος παραδίδοντας τον «με το κλειδί στο χέρι». Όλα τα έργα μας, παραδίδονται εμπρόθεσμα βάσει του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος. Κάθε έργο υλοποιείται ακολουθώντας μεθοδολογίες Διαχείρισης Έργου (Project Management) , ώστε να εξασφαλίσουμε την έγκαιρη και ποιοτικά άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Υποστήριξη και Συντήρηση Φωτοβολταϊκου

Η οργάνωση, η εμπειρία, ο εξοπλισμός και η στελέχωση του Τμήματος Συντηρήσεων, αποτελούν τα εχέγγυα για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού σας.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αυτοπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας για Κάλυψη Ιδίων Αναγκών

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Κάλυψη ενεργειακών αναγκών εκτός δικτύου.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διατηρήστε ακμαία την επένδυση σας.