Σημαντικές αλλαγές στο τοπίο του ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering), τόσο σε οικιακούς όσο και εμπορικούς καταναλωτές, φέρνει το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ – ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΕ 2018/2001 ΚΑΙ 2019/944», το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση μέχρι τέλος Φεβρουαρίου.

Συνοπτικά με το νέο σχέδιο νόμου:

 • τίθεται όριο στα φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοπαραγωγής τα 10 kW σε οικιακούς και τα 100 kW σε εμπορικούς καταναλωτές
 • δίνεται δυνατότητα σε καταναλωτές που βρίσκονται στο ίδιο κτήριο να τοποθετήσουν από κοινού ένα φωτοβολταϊκό σύστημα
 • Καταργείται η δυνατότητα συμμετοχής εμπορικών καταναλωτών σε σχήμα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net metering)
 • Εμπορικοί καταναλωτές μπορούν να εγκαταστήσουν ένα φωτοβολταϊκό σύστημα με συμψηφισμό παραγόμενης με καταναλισκόμενη ενέργεια σε πραγματικό χρόνο και πώληση της πλεονάζουσας ενέργειας

Συγκεκριμένα σε ότι αφορά τις οικιακές παροχές οι βασικές αλλαγές είναι:

 • Τίθεται όριο στα 10 kW στην ισχύ του φωτοβολταϊκού για οικιακούς καταναλωτές. Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα το όριο ήταν η συμφωνημένη ισχύς της παροχής.
 • Σε περίπτωση εγκατάστασης συστήματος αποθήκευσης, η μέγιστη ονομαστική ισχύς του μετατροπέα του συστήματος αποθήκευσης (σε κιλοβολταμπέρ – kVA), δεν ξεπερνά την ονομαστική ισχύ του σταθμού ΑΠΕ (σε κιλοβάτ – kW).
 • Δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα σε καταναλωτές που βρίσκονται στο ίδιο κτήριο (πολυκατοικίες) να τοποθετήσουν από κοινού ένα φωτοβολταϊκό σύστημα ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering) με όριο τα 10 kW ανά παροχή που συμμετέχει. Στον ενεργειακό συμψηφισμό, υπό το σχήμα της συλλογικής αυτοκατανάλωσης, μπορούν να ενταχθούν και Καταναλώσεις κοινοχρήστων σε κτίρια. Ο νέος όρος που τίθεται για αυτούς είναι «αυτοκαταναλωτές που ενεργούν από κοινού» και οι μεταξύ τους σχέσεις ρυθμίζονται μέσω σύμβασης που θα υπογράφουν.
 • Οι οικιακοί καταναλωτές, μπορούν να συμμετέχουν σε σχήμα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net metering) αν γίνουν μέλη Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας, Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών ή Ενεργειακής Κοινότητας του ν. 4513/2018.

Σεότι αφορά τις εμπορικές παροχές οι βασικές αλλαγές είναι:

 • Τίθεται όριο στα 100 kW στην ισχύ του φωτοβολταϊκού για εμπορικούς καταναλωτές. Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα το όριο ήταν η συμφωνημένη ισχύς της παροχής.
 • Μπορούν και εμπορικοί καταναλωτές να συμμετέχουν σε σχήμα  «αυτοκαταναλωτών που ενεργούν από κοινού», δηλαδή καταναλωτές που βρίσκονται στο ίδιο κτήριο (πολυκατοικίες) μπορούν να τοποθετήσουν από κοινού ένα φωτοβολταϊκό σύστημα ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering) με όριο τα 10 kW ανά παροχή που συμμετέχει.
 • Δεν έχουν δυνατότητα οι εμπορικοί καταναλωτές να συμμετέχουν σχήμα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net metering)
 • Το όριο των 100 kW για επιχειρήσεις μπορεί να ξεπεραστεί μόνο με δύο τρόπους :
  • 15 τουλάχιστον επιχειρήσεις, μπορούν ως μέλη Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας, Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών ή Ενεργειακής Κοινότητας του ν. 4513/2018 να συμμετεχουν σε σχήμα “εικονικού ταυτοχρονισμένου ενεργειακού συμψηφισμού”  με όριο το εκατό τοις εκατό (100%) του αθροίσματος της συμφωνημένης ισχύος του συνόλου των προς συμψηφισμό καταναλώσεων.
  • Εμπορικοί καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν ένα φωτοβολταϊκό σύστημα με συμψηφισμό παραγόμενης με καταναλισκόμενη ενέργεια σε πραγματικό χρόνο και πώληση της πλεονάζουσας ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή το όρίο ισχυος του φωτοβολταϊκού είναι με όριο το εκατό τοις εκατό (100%) της συμφωνημένης ισχύος. Σε ένα τέτοιο σύστημα η περίσσεια της ενέργειας του φωτοβολταϊκού δεν συμψηφίζεται, αλλά θα πωλείται στο δίκτυο. Η τιμή πώλησης για φωτοβολταϊκά συστήματα μικρότερα του 1 MW θα είναι στα 6,5 λεπτά ανά kWh (μέχρι τέλος του 2023) και για μεγαλύτερα συστήματα θα πρέπει να  συμμετάσχουν σε διαγωνισμό της ΡΑΕ για να κλειδώσουν τιμή.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι αλλαγές θα καταλάβουν νέες αιτήσεις, ενώ οι  εκκρεμείς αιτήσεις για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, καθώς και οι εν ισχύ Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης και οι Συμβάσεις Σύνδεσης δεν καταλαμβάνονται από τον νέο νόμο, όταν αυτό ψηφιστεί.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο