Για να εγκαταστήσετε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα net-metering, θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ και να υπογράψετε σύμβαση σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ και σύμβαση  συμψηφισμού με τον πάροχο σας (π.χ. ΔΕΗ ή άλλη).

Βήματα διαδικασίας net metering

Η διαδικασία για την αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ για το φωτοβολταϊκό σύστημα net metering έχει ως εξής:

 1. Υποβολή της αίτησης σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ. Εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη της αιτούμενης σύνδεσης. Ειδικότερα για περιπτώσεις σύνδεσης σταθμών μέχρι 10,8 kW για τριφασικές παροχές και μέχρι 5 kW για μονοφασικές παροχές, η μη απόκριση του ΔΕΔΔΗΕ  εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, ισοδυναμεί με αποδοχή της πρόθεσης σύνδεσης του σταθμού
 2. Πληρωμή του κόστους σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ. Το κόστος σύνδεσης, θα καθοριστεί από τον ΔΕΔΔΗΕ μετά την υποβολή της αίτησης. Συνήθως για μονοφασικές παροχές είναι 370 + ΦΠΑ και για τριφασικές 390 + ΦΠΑ με αλλαγή του μετρητή παροχής (αν απαιτείται), ειδάλως 300 € + ΦΠΑ
 3. Υπογραφή των συμβάσεων Σύνδεσης και Συμψηφισμού στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ και του παρόχου σας (ΔΕΗ ή άλλη)
 4. Παραγγελία και πιστοποίηση μετρητή στα εργαστήρια του ΔΕΔΔΗΕ στην Αθήνα.
 5. Εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος (προθεσμία 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης Σύνδεσης)
 6. Ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού συστήματος από το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ.

Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη), και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα, είτε έχουν την νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου

Όροι και προϋποθέσεις net metering

Οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις για να εγκαταστήσετε ένα  φωτοβολταϊκό σύστημα  αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό net metering , είναι:

 • Η ύπαρξη ενεργού μόνιμης παροχής ρεύματος στο όνομα του αυτοπαραγωγού (όχι εργοταξιακό)
 • Το φωτοβολταϊκό σύστημα net metering αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης
 • Το φωτοβολταϊκό σύστημα net-metering εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης προς την οποία αντιστοιχίζεται
 • Ο ενδιαφερόμενος έχει τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος.
 • Ο ενδιαφερόμενος έχει εξοφλήσει πλήρως τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας (ή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών).

Έγγραφα αίτησης net metering

Για την υποβολή αίτησης σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ για ένα φωτοβολταϊκό σύστημα net metering, πέρα των σχετικών  τεχνικών εγγράφων,  απαιτούνται τα ακόλουθα:

 • Σε περίπτωση που αγοράσατε το οικόπεδο και μετά χτίσατε το σπίτι
  • Σύμβαση αγοράς οικοπέδου μαζί με το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Μετεγγραφής στο Υποθηκοφυλακείο
  • Άδεια Δόμησης του σπιτιού
 • Σε περίπτωση που αγοράσατε το οικόπεδο με το σπίτι
  • Σύμβαση αγοράς σπιτιού μαζί με το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Μετεγγραφής στο Υποθηκοφυλακείο
 • Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας
 • Υπεύθυνη δήλωση με κάποια στοιχεία που πρέπει να υπογράψει ο ιδιοκτήτης (απαιτεί θεώρηση γνησίου υπογραφής είτε έκδοση από gov.gr)
 • Αν υπάρχει συνιδιοκτήτης θα πρέπει ο καθένας από αυτούς να υπογράψει την υπεύθυνη δήλωση με την οποία δίνει το δικαίωμα στον αιτούντα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκό σύστημα net-metering, (απαιτεί θεώρηση γνησίου υπογραφής είτε έκδοση από gov.gr)
 • Τοπογραφικό για εκτός σχεδίου περιοχές
 • Στην περίπτωση που το φωτοβολταϊκό σύστημα εγκαθίσταται επί εδάφους, τότε απαιτείται χαρακτηρισμός του αγροτεμαχίου ως προς το αν είναι ή δεν είναι αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας. Ο χαρακτηρισμός αυτός δίνεται, μετά από αίτηση, στην οικεία Περιφέρεια
 • Νομιμοποιητικά στοιχεία του αιτούντος:
  • Για εταιρείες (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Αστική Εταιρεία ή Ενεργειακή Κοινότητα):
   • Αντίγραφο πρόσφατου Κωδικοποιημένου Καταστατικού δημοσιευμένου στο Γ.Ε.ΜΗ.
   • Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. (εταιρικών μεταβολών, περί μη λύσης, πτώχευσης, θέση σε εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης κ.λπ.)
   • Αναλυτικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. τρέχουσας εκπροσώπησης
  • Για λοιπά νομικά πρόσωπα (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.):
   • Αντίγραφο Ιδρυτικής πράξης και των τροποποιήσεων αυτής ή αντίγραφο πρόσφατου Κωδικοποιημένου Καταστατικο
   • Απόφαση εκλογής/συγκρότησης του οργάνου διοίκησης, Δ.Σ. και της εκπροσώπησης κ.λπ.
  • Για φυσικό πρόσωπο:
   • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
   • Έγγραφο που να περιέχει ΑΦΜ και ΔΟΥ

Πολεοδομική αδειότηση φωτοβολταϊκού net-metering

Στην περίπτωση που το φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής net metering εγκαθίσταται επί κτηρίου και μέχρι 100 kW δεν απαιτείται κάποια πολεοδομική άδεια

Στην περίπτωση που το φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής net-metering εγκαθίσταται επί εδάφους ή επί κτηρίου με ισχύ πάνω από 100 kW, απαιτείται παράλληλα και Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας.

Περιβαλλοντική αδειότηση φωτοβολταϊκού net metering

Στην περίπτωση που το φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής net-metering εγκαθίσταται επί κτηρίου δεν απαιτείται κάποια περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Στην περίπτωση που το φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής net metering εγκαθίσταται επί εδάφους, απαιτείται ειδική περιβαλλοντική εξαίρεση (“βεβαίωση απαλλαγής από Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων”) από την αρμόδια Περιφέρεια, η οποία, σύμφωνα με το νόμο, δίνεται σε 20 μέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
Αν όμως εγκαθίσταται επί εδάφους σε περιοχές Natura ή παράκτιες ζώνες (100μ από οριογραμμή αιγιαλού εκτός βραχονησίδων), τότε, για συστήματα με ισχύ έως 10 MWp, απαιτούνται  «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις».

Η σχετική περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι προαπαιτούμενο ώστε να είναι πλήρης η αίτηση σύνδεσης προς τον ΔΕΔΔΗΕ.

Διαβάστε περισσότερα για το τι είναι το Net Metering πατώντας εδώ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο