Για να εγκαταστήσετε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα net-metering ισχύος άνω των 10.8 kW, θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ και να υπογράψετε σύμβαση σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ και σύμβαση  συμψηφισμού με τον πάροχο σας (π.χ. ΔΕΗ ή άλλη).

Βήματα διαδικασίας net metering

Η διαδικασία για την αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ για το φωτοβολταϊκό σύστημα net metering έχει ως εξής:

 1.  Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ. Η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς TAXIS του αιτούντος. Ο αιτών έχει την παροχή ΔΕΔΔΗΕ στο όνομα του. Εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη της αιτούμενης σύνδεσης.
 2. Πληρωμή του κόστους σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ. Το κόστος σύνδεσης, θα καθοριστεί από τον ΔΕΔΔΗΕ μετά την υποβολή της αίτησης. Συνήθως για μονοφασικές παροχές είναι 370 + ΦΠΑ και για τριφασικές 390 + ΦΠΑ με αλλαγή του μετρητή παροχής (αν απαιτείται), ειδάλως 300 € + ΦΠΑ. Το κόστος σύνδεσης για παροχές πάνω από 55 εως 100 kW είναι 520 € + ΦΠΑ ενώ άνω των 100 kW είναι 800 € + ΦΠΑ
 3. Υπογραφή των συμβάσεων Σύνδεσης και Συμψηφισμού στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ και του παρόχου σας (ΔΕΗ ή άλλη)
 4. Παραγγελία και πιστοποίηση μετρητή στα εργαστήρια του ΔΕΔΔΗΕ στην Αθήνα.
 5. Εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος (προθεσμία 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης Σύνδεσης)
 6. Ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού συστήματος από το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ.

Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη), και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα, είτε έχουν την νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου

Όροι και προϋποθέσεις net metering

Οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις για να εγκαταστήσετε ένα  φωτοβολταϊκό σύστημα  αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό net metering , είναι:

 • Η ύπαρξη ενεργού μόνιμης παροχής ρεύματος στο όνομα του αυτοπαραγωγού (όχι εργοταξιακό)
 • Το φωτοβολταϊκό σύστημα net metering αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης
 • Το φωτοβολταϊκό σύστημα net-metering εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης προς την οποία αντιστοιχίζεται
 • Ο ενδιαφερόμενος έχει τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος.
 • Ο ενδιαφερόμενος έχει εξοφλήσει πλήρως τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας (ή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών).

Έγγραφα αίτησης net metering

Για την υποβολή αίτησης σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ για ένα φωτοβολταϊκό σύστημα net metering, πέρα των σχετικών  τεχνικών εγγράφων,  απαιτούνται τα ακόλουθα:

 • Βεβαίωση τεκμηρίωσης νόμιμης χρήσης από δικηγόρο επιλογής του ιδιοκτήτη με τα κάτωθι κατά περίπτωση
  • α) Τίτλο κυριότητας, ήτοι αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση, καθώς και είτε πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο, είτε, στην περίπτωση λειτουργούντος κτηματολογικού γραφείου, αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και το σχετικό Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος.
  • β) Σε περίπτωση τρίτου που έχει τη νόμιμη χρήση του χώρου, τα αποδεικτικά έγγραφα της περίπτωσης α), καθώς και αποδεικτικό τίτλο νόμιμης χρήσης, ήτοι αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού μακροχρόνιας μίσθωσης και απόδειξη ηλεκτρονικής υποβολής του στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ή αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης και του πιστοποιητικού μεταγραφής αυτής στο υποθηκοφυλακείο ή το αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου αυτής του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου.
 • Όλα τα σχετικά έγγραφα που θα αναφέρει ο δικηγόρος στην Βεβαίωση τεκμηρίωσης νόμιμης χρήσης, θα πρέπει να προσκομιστούν για την υποβολή της αίτησης
 • Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας
 • Αν υπάρχει συνιδιοκτήτης θα πρέπει ο καθένας από αυτούς να υπογράψει την υπεύθυνη δήλωση με την οποία δίνει το δικαίωμα στον αιτούντα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκό σύστημα net-metering, (απαιτεί θεώρηση γνησίου υπογραφής είτε έκδοση από gov.gr)
 • Τοπογραφικό για εκτός σχεδίου περιοχές
 • Στην περίπτωση που το φωτοβολταϊκό σύστημα εγκαθίσταται επί εδάφους, τότε απαιτείται χαρακτηρισμός του αγροτεμαχίου ως προς το αν είναι ή δεν είναι αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας. Ο χαρακτηρισμός αυτός δίνεται, μετά από αίτηση, στην οικεία Περιφέρεια
 • Νομιμοποιητικά στοιχεία του αιτούντος:
  • Για εταιρείες (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Αστική Εταιρεία ή Ενεργειακή Κοινότητα):
   • Αντίγραφο πρόσφατου Κωδικοποιημένου Καταστατικού δημοσιευμένου στο Γ.Ε.ΜΗ.
   • Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. (εταιρικών μεταβολών, περί μη λύσης, πτώχευσης, θέση σε εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης κ.λπ.)
   • Αναλυτικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. τρέχουσας εκπροσώπησης
  • Για λοιπά νομικά πρόσωπα (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.):
   • Αντίγραφο Ιδρυτικής πράξης και των τροποποιήσεων αυτής ή αντίγραφο πρόσφατου Κωδικοποιημένου Καταστατικο
   • Απόφαση εκλογής/συγκρότησης του οργάνου διοίκησης, Δ.Σ. και της εκπροσώπησης κ.λπ.
  • Για φυσικό πρόσωπο:
   • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
   • Έγγραφο που να περιέχει ΑΦΜ και ΔΟΥ

Πολεοδομική αδειοδότηση φωτοβολταϊκού net-metering

Στην περίπτωση που το φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής net metering εγκαθίσταται επί κτηρίου και μέχρι 100 kW δεν απαιτείται κάποια πολεοδομική άδεια

Στην περίπτωση που το φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής net-metering εγκαθίσταται επί εδάφους, απαιτείται παράλληλα και Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας.

Περιβαλλοντική αδειοδότηση φωτοβολταϊκού net metering

Στην περίπτωση που το φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής net-metering εγκαθίσταται επί κτηρίου δεν απαιτείται κάποια περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Στην περίπτωση που το φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής net metering εγκαθίσταται επί εδάφους, απαιτείται ειδική περιβαλλοντική εξαίρεση (“βεβαίωση απαλλαγής από Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων”) από την αρμόδια Περιφέρεια, η οποία, σύμφωνα με το νόμο, δίνεται σε 20 μέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
Αν όμως εγκαθίσταται επί εδάφους σε περιοχές Natura ή παράκτιες ζώνες (100μ από οριογραμμή αιγιαλού εκτός βραχονησίδων), τότε, για συστήματα με ισχύ έως 10 MWp, απαιτούνται  «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις».

Η σχετική περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι προαπαιτούμενο ώστε να είναι πλήρης η αίτηση σύνδεσης προς τον ΔΕΔΔΗΕ.

Διαβάστε περισσότερα για το τι είναι το Net Metering πατώντας εδώ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο